Tagalog

 • Kayo ba ay hinikayat sa pamamagitan ng mga kasinungalingang pangako (gaya ng trabaho, mataas na sweldo...) na pumunta sa Germany?
 • Kinuha ba sa inyo ang inyong mga papeles?
 • Kayo ba ay pinupwersa mag-prostitute o pinilit na makipag-sex na labag sa inyong kagustuhan?
 • Kayo ba ay sinisingil ng utang na hindi naman ninyo inutang?
 • Kayo ba ay pinipilit mag-trabaho nang walang kabayaran o kinukuha ba ang inyong sweldo?
 • Kayo ba ay binubugbog, kinokontrol, pinapahiya, ginagahasa, pinagbabantaan o pine-pressure?

Kung kayo ay dumadanas ng kahit na isa lamang sa mga pangayayaring ito o kung kayo ay nakaranas ng katulad ng mga ito ay tawagan ninyo kami.

Kami
Ay handang tumulong sa pamamagitan ng:

 • Pagsangguni, pag-alalay at pagpayo
 • Pagbibigay ng kaalaman ukol sa inyong karapatan
 • Pagtatatag ng ligtas na tirahan
 • Pagtutustos ng mga pangangailangan: pagkain, damit at mga bagay pangkalusugan
 • Kung ninanais rekomendasyon sa mga abogado o manggagamot
 • Kung ninanais pagbibigay kaalaman sa pulis, konselado at iba pang kinauukulan
 • Pagtulong at pag-alalay sa pag sasakdal sa hukuman
 • Pagtulong na makapagtatag ng kabuhayan sa Germany o pagtulong na makabalik sa sariling bansa.

Ang aming mga serbisyo ay walang bayad at lihim! Huag kayong mag-atubili kung kayo ay hindi marunong ng salitang German o English sapagkat mayroon kaming taong tagapag-salin ng mga wika sa Tagalog. Kami ay magbibigay lamang ng kaalaman sa pulis o anupamang kaukulan kung kayo ay sang-ayon dito.

Zusätzliche Informationen